facebook

Privacybeleid

GPS-Buddy vindt het respecteren van jouw privacy van groot belang. Jouw persoonlijke gegevens worden dan ook heel zorgvuldig behandeld en goed beveiligd. GPS-Buddy houdt zich aan de Nederlandse privacywetgeving. In het Privacy beleid leggen wij verder uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

SAMENVATTING

Wanneer je de GPS-Buddy app gebruikt worden persoonsgegevens van je verwerkt. Dit gaat onder meer om je locatiegegevens. Die gegevens gebruiken wij om onze diensten te kunnen verlenen. Voor het gebruik van die gegevens vragen wij je waar nodig om toestemming. Het kan zijn dat voor die diensten – naar hun aard – meer persoonsgegevens moeten worden verwerkt. We doen er alles aan je privacy te waarborgen. Zo zullen we jouw gegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn of met goedkeuring van een verwerkersovereenkomst derde party. Ook zijn de gegevens goed bij ons beveiligd.

WIE IS GPS-BUDDY?

GPS-Buddy is een handelsnaam van GPS-Buddy Holdings B.V. Wij zijn gevestigd aan Tunerstraat 2 te Almere en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32170568.

WELKE GEGEVENS VERWERKT GPS-BUDDY EN WAARVOOR WORDEN DEZE GEBRUIKT?

Bij het gebruik van de app worden verschillende gegevens van je geregistreerd en verder gebruikt. GPS-Buddy verwerkt standaard de volgende gegevens. Technische gegevens over je telefoon. Dit betreft gegevens als één of meer unieke nummers die naar je telefoon verwijzen. Indien je hiervoor toestemming geeft in de app, verwerken wij voor alle gebruikers ook de volgende gegevens:

 • Locatiegegevens. Dit betreft gegevens over je exacte locatie, richting, snelheid en het tijdstip van de meting.
 • Voertuig- en ladingsgegevens. Dit betreft gegevens over de eigenschappen jouw voertuig en eventuele lading. Deze gegevens hebben wij nodig voor o.a. om jou het juiste route advies te kunnen geven waarbij we rekening houden met restricties voor jouw vrachtwagen en lading.
 • Contactgegevens: e-mailadres en je wachtwoord.
 • Werkuren: De door de gebruiker ingevoerde gewerkte uren eventueel aangevuld met de activiteiten.
 • Gebruiksgegevens: gegevens omtrent je historische ritten, gegevens omtrent je gebruik van door ons aangeboden aanvullende diensten en in de app gemaakte instellingen en voorkeuren. Deze gegevens hebben wij nodig om de app goed te laten functioneren en onze dienstverlening te kunnen verlenen.

VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN DEZE GEGEVENS VERWERKT?

GPS-Buddy gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het verlenen van onze diensten: het tonen van relevante verkeersinformatie op jouw locatie, het verwerken van meldingen van verkeersinformatie, het aanbieden van informatie over de door jou afgelegde rit, enz.;
 • Om onze eigen dienstverlening te kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door te kijken welke (onderdelen van) onze producten en diensten wel of niet populair zijn en welke functionaliteiten nog verbeterd kunnen worden;
 • Voor statistieken over het gebruik van onze producten & diensten;
 • Om onze producten en diensten verder te beveiligen tegen misbruik;
 • Om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die voor ons gelden;
 • Om eventuele geschillen te kunnen beslechten;
 • Voor het bewaren van instellingen die je in de app maakt, zoals favoriete adressen, zodat je deze bij de overstap op een ander device snel terug kunt zetten;
 • Om in contact met je te kunnen treden, bijvoorbeeld om je een gereset wachtwoord toe te kunnen sturen per e-mail.

WAT IS DE RECHTSGROND VAN DEZE VERWERKINGEN?

Het verwerken van je gegevens vindt plaats op de volgende rechtsgronden: de door jouw gegeven toestemming (bijv. de locatiegegevens); de uitvoering van de overeenkomst met jou; wettelijke verplichtingen (bijv. fiscale wetgeving); en onze gerechtvaardigde belangen (bijv. de ontwikkeling van nieuwe diensten of het genereren van statistische gegevens).

WELK GERECHTVAARDIGD BELANG HEEFT GPS-BUDDY?

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens die verder gaan dan strikt noodzakelijk voor het leveren van onze diensten, die niet zijn gebaseerd op een wettelijke plicht, noch op jouw toestemming, beroept GPS-Buddy zich op het zogenaamde “gerechtvaardigd belang”. Dat gerechtvaardigd belang is gelegen in al datgene wat noodzakelijk is voor het normale beheer en de continuïteit van onze bedrijfsvoering. Uiteraard houden we daarbij rekening met je privacy.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

GPS-Buddy zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS

GPS-Buddy bewaart de persoonsgegevens niet langer dan wettelijk noodzakelijk.

VRAGEN?

Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door GPS-Buddy, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:

GPS-Buddy.
t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Tunerstraat 2
1322 CA Almere

Of stuur een e-mail naar privacy@gps-buddy.com