facebook

Privacy­verklaring

Privacyverklaring GPS-Buddy holdings b.v. hierna te noemen GPS-Buddy

Uw privacy is belangrijk voor GPS-Buddy;
uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang.

Jouw privacy is belangrijk voor GPS-Buddy; jouw vertrouwen is voor ons van het grootste belang.
In deze verklaring maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor de websites van GPS-Buddy en onze gelieerde ondernemingen, variërend van het soort informatie dat we over de gebruikers van onze websites verzamelen en bijhouden tot de manier waarop die informatie gebruikt, uitgewisseld of anderszins offline verwerkt wordt. Ook wordt hier beschreven op welke manier er cookies en andere technieken kunnen worden gebruikt in onze softwareproducten.

Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd aanvullen met extra informatie ten aanzien van een bepaald contact dat we met je hebben.

HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Je kunt er in tal van situaties voor kiezen om jouw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door te geven. Zo kun je ons je naam en contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als je met ons wilt communiceren, als je een product bestelt, als er een bestelling van je moet worden verwerkt, als je je inschrijft voor een service, als je een abonnement van ons verlangt of – indien je een leverancier of business partner bent – als je zaken met ons wilt doen. Wil je iets van ons kopen, dan verstrekt je ons wellicht ook je creditcardgegevens en als je solliciteert op een vacature bij GPS-Buddy, dan geef je ons misschien een beschrijving van je opleiding en je werkervaring. Als je aan ons doorgeeft dat je niet wilt dat wij jouw informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van je verzoek, dan zullen wij die wens te allen tijde respecteren.

We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze website. Hiervoor gebruiken we diverse technieken. Als u onze website bezoekt, kunnen we bijvoorbeeld bepaalde informatie vastleggen die ons door uw browser wordt toegezonden, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de taal daarvan, de tijd van uw bezoek en de adressen van websites die naar ons doorverwijzen. Bovendien kunnen we dan informatie verzamelen over de pagina’s die u binnen onze sites bekijkt en over andere handelingen die u uitvoert terwijl u ons bezoekt. We kunnen gebruikmaken van technieken om vast te stellen of u een e-mail hebt geopend en of u op een bepaalde link in een e-mail hebt geklikt. Door op deze manier informatie vast te leggen, kunnen we gegevens verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid van onze website en onze softwareproducten. Zo kunnen we uw ervaring persoonlijker maken en kunnen we onze communicatie beter op de persoon afstemmen.

Af en toe kunnen we ook via andere bronnen, zoals via leveranciers van klantenbestanden, informatie verwerven die indirect betrekking heeft op jou. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende leveranciers te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

De informatie die we verzamelen, rechtstreeks of indirect, kan worden samengevoegd om ons te helpen de algehele nauwkeurigheid en volledigheid ervan te verbeteren en onze contacten met jou beter op je af te stemmen.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

In de volgende alinea’s wordt meer gedetailleerd beschreven op welke manier GPS-Buddy jouw persoonsgegevens kan gebruiken.

AFHANDELING VAN je TRANSACTIEAANVRAGEN

Als je iets bij GPS-Buddy aanvraagt, bijvoorbeeld een product of service, bepaald marketingmateriaal, of dat je wordt teruggebeld, dan gebruiken we de informatie die je verstrekt voor het afhandelen van jouw aanvraag. Om dit mogelijk te maken, kan het zijn dat we gegevens uitwisselen met anderen die betrokken zijn bij de afhandeling, bijvoorbeeld business partners van GPS-Buddy, financiële instellingen, transport- en postbedrijven, of overheidsinstanties, zoals de douane. In verband met een transactie kunnen we ook contact met je opnemen in het kader van klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek.

PERSONALISERING VAN ONZE WEBSITES

De informatie die we over je verzamelen, kunnen we gebruiken om je op een persoonlijke manier met onze websites te laten werken. Zo kunnen we je bijvoorbeeld content aanbieden waar je belangstelling voor hebt en kunnen we het navigeren op onze sites voor jou eenvoudiger maken.

HET BIEDEN VAN ONDERSTEUNING

We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken ter ondersteuning van de producten en diensten die je van ons hebt afgenomen. Zo kunnen we je bijvoorbeeld informeren over een update of fix van een bepaald product.

Wanneer we je technische ondersteuning verlenen, krijgen we daarbij soms toegang tot gegevens die je aan ons beschikbaar hebt gesteld of gegevens die zich op jouw systeem bevinden. Deze gegevens kunnen informatie bevatten over jezelf of over de werknemers, klanten, partners of leveranciers van jouw organisatie. Deze privacyverklaring geldt niet voor gevallen waarin we toegang hebben tot deze informatie; de voorwaarden met betrekking tot de afhandeling en verwerking van dergelijke gegevens valt onder de van toepassing zijnde gebruik(er)svoorwaarden of andere overeenkomsten tussen jou en GPS-Buddy.

MARKETING

Net als de informatie die we indirect over je hebben verzameld, kan de door jou aan GPS-Buddy verstrekte informatie door haar worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Voordat we dat echter doen, stellen we je in de gelegenheid om aan te geven of jouw informatie op deze manier mag worden gebruikt. Je kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat je geen marketingmateriaal meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies (“unsubscribe”) die zijn opgenomen in elke e-mail die je van ons ontvangt, geef het aan wanneer we je bellen, of neem rechtstreeks contact met ons op (zie “Vragen over privacy en toegang tot je gegevens”, hieronder).

SOLLICITATIES

Als je bij GPS-Buddy solliciteert of als je reageert op een vacature die al dan niet op een website van GPS-Buddy is geplaatst, kan het zijn dat je ons informatie over jezelf verstrekt, zoals jouw cv. Wij kunnen die informatie overal binnen GPS-Buddy gebruiken om jouw sollicitatie of reactie af te handelen. Tenzij je ons verzoekt om dit wel te doen, zullen we jouw informatie niet vastleggen na de afhandeling van de sollicitatieprocedure.

MOBIELE APPS EN HET GEBRUIK VAN INFORMATIE IN DE SOCIAL COMPUTING-OMGEVING

GPS-Buddy stelt mobiele apps beschikbaar die vanuit diverse zogenoemde “mobile application marketplaces” kunnen worden gedownload. Op een aantal van haar websites biedt GPS-Buddy tevens tools op het gebied van social computing aan, om online gegevensuitwisseling en samenwerking mogelijk te maken voor personen die zich hebben geregistreerd voor het gebruik van die tools. Hiertoe behoren blogs en andere platforms voor sociale media. Als je deze applicaties downloadt en gebruikt, of als je je registreert voor gebruik van deze social computing-tools, vraagt GPS-Buddy je wellicht om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Op de registratiegegevens is deze privacyverklaring van toepassing en dergelijke gegevens worden overeenkomstig deze privacyverklaring beschermd, met uitzondering van informatie die niet automatisch aan andere deelnemers beschikbaar wordt gesteld als onderdeel van je profiel. Deze applicaties en tools kunnen ook vergezeld gaan van aanvullende privacyverklaringen met specifieke informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens. Om te begrijpen wat de applicaties en tools mogelijkerwijs doen, dien je die aanvullende verklaringen te lezen. Op alle andere content die je beschikbaar stelt, bijvoorbeeld afbeeldingen, informatie, meningen of andersoortige persoonlijke informatie die je kenbaar maakt aan andere deelnemers van deze sociale platforms of applicaties, is deze privacyverklaring niet van toepassing. Op dergelijke content zijn in plaats daarvan de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende platforms of applicaties van toepassing, plus eventuele aanvullende richtlijnen en privacygegevens die worden verstrekt bij het gebruik ervan, alsmede de processen waarmee je je content uit dergelijke tools kunt verwijderen of hulp kunt krijgen om dat te doen. Raadpleeg die richtlijnen en privacygegevens als je meer wilt weten over de rechten en plichten van jou, van GPS-Buddy en van andere partijen met betrekking tot dergelijke content. Houd er rekening mee dat de content die je op dergelijke platforms voor social computing beschikbaar stelt, breed beschikbaar kan worden gesteld aan anderen binnen en buiten GPS-Buddy.

BESCHERMING VAN RECHTEN EN EIGENDOMMEN VAN GPS-BUDDY EN ANDEREN

Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van GPS-Buddy, onze business partners, leveranciers, cliënten of anderen in het geding zijn, kunnen wij jouw informatie ook gebruiken of beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen. Bovendien behouden we ons het recht voor je persoonsgegevens te onthullen wanneer dit bij wet van ons wordt verlangd en wanneer wij van mening zijn dat onthulling noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of die van anderen, of om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure inzake onze websites en/of apps.

INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS VAN ONZE HARD- EN SOFTWARE

Indien je een opdrachtgever van onze systemen en diensten vertegenwoordigt, kun je de websites van GPS-Buddy bezoeken die specifiek bedoeld zijn voor gebruikers. Deze zijn beveiligd met een wachtwoord. Informatie die hier aan je wordt verstrekt, wordt uitsluitend gebruikt voor het nakomen van de overeenkomst tussen GPS-Buddy en haar opdrachtgever.

UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS EN OVERDRACHT NAAR HET BUITENLAND

GPS-Buddy is een Europese organisatie met grensoverschrijdende bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen. Als zodanig kunnen wij informatie over jou binnen GPS-Buddy uitwisselen en die informatie overbrengen naar andere landen in Europa waar we zaken doen. Dergelijke uitwisseling vindt plaats in samenhang met het boven vermelde gebruik en in overeenstemming met deze privacyverklaring. Ons privacybeleid is gericht op de best mogelijke bescherming van je persoonsgegevens, waar ook ter wereld.

In sommige gevallen maakt GPS-Buddy voor het verzamelen, gebruiken, analyseren en anderszins verwerken van informatie gebruik van leveranciers die in andere landen zijn gevestigd. Het is gebruikelijk dat GPS-Buddy van dergelijke leveranciers verlangt dat ze informatie behandelen op een wijze die strookt met het beleid van GPS-Buddy. Van tijd tot tijd kunnen wij informatie die op je persoon terug te voeren is en die we op onze websites hebben verzameld, onthullen aan niet- GPS-Buddy -entiteiten die optreden als onze leveranciers, zoals onze business partners. Met uitzondering van hetgeen in deze privacyverklaring is beschreven, zullen we dit uitsluitend doen nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven. Dergelijke informatie zullen we echter niet verkopen of in lease geven.

UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS EN OVERDRACHT NAAR HET BUITENLAND

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin GPS-Buddy, om strategische of andere zakelijke redenen, besluit om bedrijven in bepaalde landen te verkopen, te kopen, te laten fuseren of anderszins te reorganiseren. Een dergelijke transactie kan met zich meebrengen dat er persoonsgegevens worden onthuld aan mogelijke of feitelijke kopers, of dat dergelijke gegevens worden ontvangen van verkopers. Het is gebruikelijk dat GPS-Buddy bij zulke transacties passende bescherming van gegevens nastreeft. Indien GPS-Buddy, voor de onderstaande doelen, je informatie overbrengt buiten het land waarin de informatie is verzameld, zal GPS-Buddy zich aan de geldende wetgeving houden. Bij gegevens die afkomstig zijn uit een lidstaat van de Europese Unie maakt GPS-Buddy voor dit doel gebruik van een veelheid aan mechanismen voor gegevensoverdracht (waaronder modelcontractbepalingen). Wees je ervan bewust dat persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden ingevolge een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure onthuld dienen te worden aan overheidsinstanties. Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van GPS-Buddy, onze business partners, leveranciers of cliënten en anderen in het geding zijn, kunnen wij uw informatie ook beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen.

BEVEILIGING EN NAUWKEURIGHEID VAN INFORMATIE

Wij willen je persoonsgegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. GPS-Buddy implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Zo versleutelen wij bijvoorbeeld bepaalde gevoelige persoonsgegevens, zoals creditcardgegevens, wanneer we die gegevens via internet verzenden. Ook van onze leveranciers verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

RETENTIE

Wij bewaren je registratiegegevens zo lang je account actief is of voor zover nodig om je overeengekomen diensten te verlenen. Indien je ons wilt verzoeken je registratiegegevens niet meer te gebruiken om je diensten te verlenen, kun je contact met ons opnemen. We zullen je registratiegegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.

COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. GPS-Buddy gebruikt cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Tevens worden de cookies gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, waardoor wij je bij een volgend bezoek nog beter van dienst kunnen zijn, o.a.:

– Functionele cookies
GPS-Buddy plaatst in de eerste plaats zelf functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de door jou verzochte dienst te kunnen leveren. Zo zorgen functionele cookies er bijvoorbeeld voor dat je na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de op de website ingevulde formulieren.
– Sessie cookies
Naast functionele cookies plaatst GPS-Buddy cookies die slechts een beperkte tijd op je computer worden opgeslagen. Zodra je de webbrowser sluit, worden deze cookies automatisch verwijderd van je computer. Deze zogenaamde sessie cookies worden gebruikt om je surfgedrag op de website tijdens een bepaald bezoek in kaart te brengen. GPS-Buddy kan met behulp van deze gegevens de website aanpassen aan de behoeftes van de bezoekers.
– Permanente cookies
Ook plaatst GPS-Buddy cookies die voor een langere periode op je computer blijven staan. Aan de hand van deze zogenaamde permanente cookies herkent de website je bij een volgend bezoek. Deze cookies bieden ons de mogelijkheid om je de website te tonen die specifiek aan je voorkeuren aangepast is. Doordat je voorkeuren reeds zijn ingesteld, bespaar je bij een nieuw bezoek aan de website tijd en is het gebruik daarvan aangenamer.

Cookies kun je te allen tijde van je computer verwijderen door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door in je browser alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. Ook bestaat de mogelijkheid om de browser zo in te stellen dat deze het gebruik van cookies (niet) toestaat dan wel gedeeltelijk toestaat. Hiermee dien je er rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.

LINKS NAAR NIET- GPS-BUDDY -WEBSITES EN NAAR APPLICATIES VAN DERDEN

Om het voor jou mogelijk te maken interactief te werken met andere websites waarop je wellicht een account hebt (zoals Facebook en andere social-mediasites) of om deel te nemen aan communities op dergelijke sites, kunnen we links afbeelden of applicaties van derden inbedden zodat je je vanaf onze websites kunt aanmelden, content kunt plaatsen of deel kunt nemen aan community’s. Op jouw gebruik van deze links en applicaties is het privacy beleid van de desbetreffende derden van toepassing, en alvorens de links of applicaties te gebruiken, dien je jezelf op de hoogte te stellen van het privacy beleid in kwestie. GPS-Buddy is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en de inhoud van dergelijke andere websites.

BERICHT VAN WIJZIGINGEN

Bij wezenlijke veranderingen/updates in deze privacyverklaring, zullen we gedurende 30 dagen bovenaan deze pagina een bericht plaatsen waarmee we gebruikers op deze veranderingen of updates wijzen. Indien wij je persoonsgegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we je daarvan in kennis en krijg je de mogelijkheid om aan te geven of wij je persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

Aan de informatie die op deze website staat, kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website dient slechts ter algemene informatie. De informatie wordt geleverd door GPS-Buddy Holdings BV en hoewel we proberen de informatie up-to-date te houden, doen we geen voorstellingen of garanties, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website. Alle vertrouwen dat je in dergelijke informatie stelt, geschiedt gezien voorgaande strikt op eigen risico. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website wijst GPS-Buddy Holdings BV dan ook uitdrukkelijk van de hand.

TYPEFOUTEN

Ondanks alle zorgvuldigheid die we betrachten, kunnen typefouten voorkomen. Voor dergelijke fouten aanvaardt GPS-Buddy Holdings BV geen aansprakelijkheid. Alle informatie op deze website is dan ook onder voorbehoud van typefouten.

HET GEBRUIKEN VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE

Je hebt toestemming onze website te gebruiken voor individuele doeleinden en voor het afdrukken en downloaden van content op voorwaarde dat deze niet zonder onze toestemming gewijzigd wordt. Geen enkele content van deze website mag online of offline opnieuw gepubliceerd worden zonder onze toestemming.

COPYRIGHT

Het copyright en de intellectuele eigendomsrechten op alle materiaal op deze website liggen bij GPS-Buddy Holdings BV of haar licentiegevers en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming opnieuw geproduceerd worden.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Links naar andere websites betekenen niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door ons worden aanbevolen. GPS-Buddy Holdings BV aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik en/of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.

Het gebruiken van dit soort links is voor eigen risico. De informatie op deze websites is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

UPTIME

We doen er alles aan om deze website soepel en optimaal te laten draaien. GPS-Buddy Holdings BV aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk als deze website tijdelijk niet beschikbaar is door technische problemen buiten onze controle.

WIJZIGINGEN

GPS-Buddy Holdings BV kan deze disclaimer op ieder moment updaten.

Copyright © 2022 GPS-Buddy International BV- The Netherlands. All rights reserved.